byvaapen
Forsiden

 

Tilbake til hovedsiden  
   
        English version here! Forklaring av vanskelige ord og begreper Skriv ut
 
GODKJENNING
UTDANNING
INTRODUKSJONS-   
PROGRAM
JOBB
NAV
ANDRE TILBUD OG    TJENESTER I OSLO
LINKER
OM OSS
FORSIDEN

 

Gratis kurs i norsk og samfunskunnskap, eller betale?

Introduksjonsloven
Introduksjonsloven gjelder for de fleste innvandrere som har fått sin første oppholdstillatelse 1. september 2005 eller senere. Noen innvandrere som fikk første oppholdstillatelse før 1. september 2005, har fått en annen type oppholdsgrunnlag etter denne datoen, og kan dermed også være omfattet av reglene i introduksjonsloven.


Loven og reglene for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er samlet i et "rundskriv". Det nyeste rundskrivet per mars 2017 er G-01/2016. Loven/forskriftene blir ofte revidert. Introduksjonsloven henger tett sammen med de ulike kravene til norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse (utleningsloven) og statsborgerskap (statsborgerloven). En del regler, blant annet om alder og om krav til norsk og samfunnskunnskap, er endret fra 2017.


I denne artikkelen finner du en beskrivelse av noen viktige regler slik de er per mars 2017. Vi gjør oppmerksom på at det i denne artikkelen er tolkninger og forenklinger av reglene.


Introduksjonsloven med forskrifter bestemmer hvilke innvandrere som

 • kan få gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • må betale for opplæringen
 • må ta obligatoriske tester

Introduksjonsloven bestemmer også aldersgruppen ulike regler gjelder for, og tidsfrister og andre begrensninger for gratis opplæring.
Om loven gjelder for deg, kan du se av oppholdstillatelsen du har fått av UDI/Politiet, eller du kan spørre voksenopplæringen i kommunen der du bor.


Hvem har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?
Personer med rett og plikt får gratis opplæring ut fra reglene i lov og forskrift. Hovedgruppene er:

 • personer som har fått innvilget søknad om beskyttelse/asyl (fått "Ja")
 • overføringsflyktninger
 • personer med opphold
  • på humanitært grunnlag
  • på selvstendig grunnlag
  • ut fra sterke mennesekelige hensyn
 • personer med oppholdstillatelse på grunnlag av innvilget søknad om familiegjenforening med
  • en person i en av gruppene over
  • en person som har permanent oppholdstillatelse
   (Obs: spesielle regler for utregning av tidsfristen for gratis opplæring)
  • norsk borger eller nordisk borger
   (For gjenforente med nordisk borger er det egne regler, se www.udi.no, kontakt eventuelt UDI)
 • personer med kollektiv beskyttelse
  • deres familiegjenforente hvis tillatelsen til den som fikk kollektiv beskyttelse gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse

Personer med rett og plikt til opplæring, som har fått første oppholdstillatelse fra og med 1.9.2013, har også plikt til avsluttende prøve i norsk og i samfunnskunnskap.

Hvem har rett (uten plikt) til opplæring?
Reglene om rett uten plikt til opplæring gjelder bare for personer som har fått første oppholdstillatelse før 2017. Personer med rett (uten plikt) er i hovedsak personer i rett og plikt-gruppene som er mellom 55 og 67 år. De får gratis opplæring, men har ikke plikt til å gjennomføre opplæring/bestå prøver for å kunne søke permanent oppholdstillatelse. Men nye regler for krav til norsk og samfunnskunnskap fra 2017 for statsborgerskap for søkere opp til 67 år gjelder også for dem.


Personer som får første oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæringen fra og med 1.1.2017, må innfri kravene til norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent opphold til de blir 67 år.

Ingen beholder en eventuell rett til opplæring etter 67 år. Se også "Frister"

Hvem har plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap?
Personer med plikt (uten rett) må betale opplæringen selv. Det er

 • arbeidsinnvandrere fra land utenfor EFTA/EØS/EU-området
 • personer med oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med arbeidsinnvandrere fra land utenfor EFTA/EØS/EU-området, og som ikke har permanent oppholdstillatelse.

Hvor mange timer?
Personer med første oppholdstillatelse fra og med 1.1.2012, med rett og plikt, eller rett

 • har rett (og plikt) til 600 timer gratis opplæring, 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap

Som hovedregel er de 600 timene gratis i tre år fra første oppholdstillatelse som gir rett til opplæringen. (Se også "Familiegjenforening" under.)


Personer med første oppholdstillatelse før 1.1.2012, med rett og plikt, eller rett

 • har rett (og plikt) til 300 timer gratis opplæring, 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap

Som hovedregel er de 300 timene er gratis i tre år fra første oppholdstillatelse som gir rett til opplæringen.

Personer med plikt (uten rett) til opplæring, uansett når de fikk første oppholdstillatelse

 • har plikt til å gjennomføre 300 timer, 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap.
 • personer med plikt (uten rett) må betale for opplæringen.

Familiegjenforening
Vi gjør oppmerksom på at reglene for rettigheter, plikter og frister for personer med familiegjenforening med arbeidsinnvandrere som senere får permanent oppholdstillatelse er kompliserte og praktiseres annerledes enn tidligere. For slike familiegjenforente regnes nå fristen for gratis norsk fra den familiegjenforentes første oppholdstillatelse, selv om personen da hadde plikt, ikke rett, til opplæringen.

Rett til opplæringen inntreffer imidlertid først når den familiegjenforente får innvilget fornyet opphold første gang etter at "herboende", arbeidsinnvandreren, har fått permanent oppholdstillatelse. Mange familiegjenforente vil dermed få en "rett" som har gått ut på dato når de får den. Kontakt voksenopplæringen for mer informasjon.


Hvis en familiegjenforent endrer status fra å ha plikt til å ha rett og plikt, endres kravet til pliktig opplæring fra 250 til 550 timer norsk (og 50 t samfunnskunnskap.) En tidligere innfridd plikt til 300 timer er ikke lenger gyldig, og personen må ta 250 norsktimer til for å få innløst plikten til opplæring.

See also "Exemption".


Andre regler
Alder: rett /rett og plikt/ plikt
Introduksjonsloven gjelder for personer fra 16 til 67 år.

 • Personer over 67 år har ikke rett til norskopplæring, selv om de tidligere har hatt det.

Tidsfrister og rammer
Deltakere med rett kan selv søke om å få mer norskopplæring, "behovsprøvet opplæring", etter å ha fullført 550 norsktimer, men det er kommunen/skolen som bestemmer om deltakeren trenger dette. Kommunene skal gi mer opplæring slik at deltakeren kan nå målene i sin individuelle plan.
Behovsprøvet opplæring er begrenset av hvert av disse punktene:

 • når deltakeren består norskprøve på nivå B1 (inkludert tidligere Norskprøve 3) muntlig og skriftlig
 • når deltakeren har tatt 3000 timer
 • når det er mer enn 5 år fra deltakeren fikk første oppholdstillatelse som gav rett til opplæringen

Kommunens plikt
Kommunen skal tilby opplæring til personer som har rett og/eller plikt til denne opplæringen. Dette gjelder også søkere med plikt til opplæring, som kommunen skal tilby betalingskurs (minimum 250 + 50 timer). Kommunen skal tilby opplæring innen tre måneder etter at innvandreren søker om opplæring. Opplæringen skal tilpasses bakgrunnen og forutsetningene til deltakeren, og skolen skal utarbeide og revidere individuell plan (IP) for deltakeren i samarbeid med den enkelte.


Personer uten rett og uten plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
For noen grupper gjelder ikke introduksjonsloven. De må betale hvis de ønsker norskopplæring. Dette gjelder blant annet

 • utenlandske studenter
 • ambassadepersonell
 • au pairer og andre med midlertidig oppholdstillatelse som ikke gir grunnlag for permanent opphold
 • norske og nordiske borgere
 • personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket
  Den største gruppen i denne kategorien er EU-borgere (som ikke har søkt oppholdstillatelse gjennom familiegjenforening).

Nye krav til norsk og samfunnskunnskap for permanent opphold og statsborgerskap fra 2017.
Vær oppmerksom på at noen av reglene for permanent opphold og statsborgerskap er endret i 2017.
Les om permanent opphold her og statsborgerskap her.

For deg som bor i Oslo
Les mer om tilbudene i Oslo Voksenopplæring på https://felles.oslovo.no.
Innsøkning og sjekk av rettigheter er på Oslo VO Servicesenter, Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget på Helsfyr. Åpningstider mm på https://felles.oslovo.no.


Oppdatert 28.084.2017

 

 

 

 

    Til toppen av siden  |  Tilbakemelding  | Sidekart ]